Principal Secretary to Hon'ble Lieutenant Governor J&K

Shri Nitishwar Kumar (IAS)

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2547941 0194-2501616

Special Secretary

Shri Pankaj Sharma (KAS)

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2547941 0194-2501616

Principal Private Secretary to Hon'ble Lieutenant Governor

Shri Vaibhav Kohli (KAS)

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2547941 0194-2501616

Physician

Dr. Vijay Sagar

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2544989 (Fax) 0194-2501616

Technical Director

Shri Sanjay Kumar Puri

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2544989 (Fax) 0194-2501616

Director Public Relations

Shri. Jagdish Singh (KAS)

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2547941 0194-2501616

Additional Secretary

Shri Pankaj Bhagotra (KAS)

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2547941 0194-2501616

ADC

Shri Rahul Charak(JKPS)

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2547941 0194-2501616

OSD

Maj. Prashant Jankar

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2547941 0194-2501616

Deputy Secretary

Shri Ajay Bharti (KAS)

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2544989 (Fax) 0194-2501616

Deputy Secretary

Shri Ankush Hans (KAS)

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2547941 0194-2501616

Under Secretary

Shri Kawaljit Singh Bali (KAS)

Jammu Srinagar
Phone 0191-2560225 0194-2501313
0191-2544989 (Fax) 0194-2501616