Raj Bhawan Jammu/Srinagar.

Name Phone Email
Shri Manoj Sinha
Hon'ble Lieutenant Governor
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
rajbhawan@jk.gov.in
Lt. Col. Prashant Jankar
OSD to Hon'ble Lieutenant Governor
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
osd-ltgovjk@jk.gov.in
Shri Ravinder Singh, JKPS
Aide-de-Camp (ADC) to Hon'ble Lieutenant Governor
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
adcgov-jk@nic.in
Dr. Mandeep Kumar Bhandari, IAS
Principal Secretary to Hon'ble Lieutenant Governor
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
ps.rb-jk@nic.in
Shri Yatish Yadav
Media Advisor to Hon'ble Lieutenant Governor
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
yatish.yadav@jk.gov.in
Shri Jatin Kishore, IAS
Additional Secretary
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
as-ltgovjk@jk.gov.in
Shri Vaibhav Kohli, JKAS
Principal Private Secretary to Hon'ble Lieutenant Governor
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
pps-lgjk@jk.gov.in
Shri Pranav Kumar
Additional PPS to Hon'ble Lieutenant Governor
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
pps-lgjk@jk.gov.in
Sh. Sanjay Kumar Puri
Sr. Director (IT)
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
-
Dr. Vijay Sagar
Physician to Hon'ble Lieutenant Governor
Raj Bhawan, Jammu
0191-2560225(Jammu) -
Dr. Shahnawaz
Physician to Hon'ble Lieutenant Governor
Raj Bhawan, Srinagar
0194-2544537(Srinagar)
0194-2501313(Srinagar)
-
Shri Rajesh Singh
PA to Hon'ble Lieutenant Governor
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
-

Lieutenant Governor Secretariat, J&K.

Shri Krishan Lal, JKAS
Special Secretary
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
ss5-ltgovjk@jk.gov.in
Shri Mohammad Alyas Khan, JKAS
Additional Secretary/DDO, Raj Bhawan
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
as1-ltgovjk@jk.gov.in
Shri Udham Das, JKAS
Additional Secretary
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
as2-ltgovjk@jk.gov.in
Shri Kawaljit Singh Bali, JKAS
Under Secretary
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
-
Shri Mayank Sharma, JKAS
Under Secretary
0191-2560225(Jammu)
0194-2501313(Srinagar)
0194-2501616(Srinagar)
adsecy.rb-jk@nic.in